วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

กฏหมายอาญา
กฏหมายอาญากฏหมายอาญา คือกฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิดและได้กำหนดโทษซึ่งจะลงแก่ความผิดนั้นไว้ด้วย   โทษหรื่อสภาพบังคับทางอาญา จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในประมวลกฏหมายอาญามาตราที่ 18 เท่านั้น กล่าวคือ ประหารชีวิต  จำคุก  กักขัง  ปรับ และ ริบทรัพย์สิน[1] ส่วนในเรื่องขององค์ประกอบความผิดนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. โกเมศ   ขวัญเมือง ได้กล่าวไว้วว่าองค์ประกอบความผิด อาจจะแยกได้เป็นส่วนขององค์ประกอบภายนอก และ องคืประกอบ ภายใน ซึ่งส่วนขององค์ประกอบภายนอกนั้นเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้กระทะ ผลของการกระทำ  กรรมของการกระทำและความสสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ส่วนเรื่องขององคืประกอบภายในพิจารณาจาก เจตนา และมูลเหตุจูงใจอื่นๆ และการกระทำที่ถือเป้นความผิดสำเร็จนนั้นต้องมีครบทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน ยกเว้นเรื่องของ การพยายามกระทำความผิดที่ส่วนขององค์ประกอบภายในครบถ้วนแต่ว่าองค์ประกอบภายนอกไม่ครบทุกส่วน[2]

 อ้างอิง
[1] ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์  “กฏหมายอาญา ภาค 1 ,  พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพ : สำนักพลสยาม พริ้นติ้ง  ,2551)

[2] รองศาสตราจารย์ ดร. โกเมศ   ขวัญเมือง ,  “กฏหมายอาญาชั้นสูง (Advanced criminal law) ,  (กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ,2550)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น